Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Strona główna

Regulamin użytkowania szafek uczniowskich

Regulamin użytkownika szkolnych szafek uczniowskich

w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

 im. Związku Orła Białego  w Dąbrowie Górniczej

 

§1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części treści „Regulaminem użytkownika szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkownika majątku ruchomego w postaci szafek uczniowskich, szkolnych, przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej.

2.      Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej. w Dąbrowie Górniczej.

3.      Szafki szkolne są własnością szkoły w ilości według spisu inwentarzowego, wpisane do księgi inwentarzowej.

4.      Każdy zamek posiada dwa klucze. Jeden otrzymuje użytkownik, drugi zostaje zabezpieczony w sekretariacie szkoły.

5.      Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w szkole.

6.      Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia. Każda szafka posiada jeden klucz do dyspozycji ucznia. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

7.      Dysponowaniem i rozliczaniem szafek szkolnych zajmuje się sekretariat szkoły.

8.      Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek.

9.      Wychowawca klasy tworzy listę uczniów z przydzielonymi numerami szafek i przekazuje ją dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu pracownikowi sekretariatu.

10.  Sekretariat szkoły dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

11.  Szkoła zapewnia przydział szafki, konserwację i naprawę szafek.

§2. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

1.      Uczniowskie szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.

2.      Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

3.      Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.

4.      Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

5.      Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

6.      Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa. Nie powinien przechowywać w szafce żadnych przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży (np. strojów sportowych).

7.      Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów niezwiązanych z czasem pobytu w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych.

8.      Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

9.      Zabrania się zakrywania otworów wentylacyjnych w drzwiach szafki.

10.  Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

11.  Ewentualne kradzieże mienia, oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły lub pracownikowi sekretariatu.

12.  Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki z wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

13.  Na zakończenie roku szkolnego użytkownik składa klucz w depozyt u swojego wychowawcy.

 

§3. Klucze i zasady ich użytkowania

1.      Uczeń otrzymuje klucz do szafki, który podlega zwrotowi do wychowawcy klasy, przed zakończeniem roku szkolnego.

2.      Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i pisemnej akceptacji jego zapisów.

3.      Uczniowie kontynuujący naukę w szkole ponownie otrzymują klucz po rozpoczęciu nauki w nowym roku szkolnym.

4.      Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w przedostatnim dniu zajęć dydaktycznych.

5.      W przypadku zgubienia klucza lub braku jego zwrotu, rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą koszt wymiany wkładki zamkowej.

6.      Uczniowie zabezpieczają swoje mienie, które przechowują w szafkach poprzez ich prawidłowe zamykanie, nie pozostawianie klucza w zamku, oraz nie udostępnianie go innym osobom.

7.      W przypadku ujawnienia dwóch jednakowych numerów zamka w szafkach Szkoła dokonuje wymiany we własnym zakresie. Zabrania się dorabiania klucza we własnym zakresie. Jeżeli jednak do tego dojdzie, wtedy uczeń będzie obciążony kosztem wymiany wkładki.

 

 

§4. Przypadki szczególne

1.      W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki uczniowskiej, ponosi on koszty związane z naprawą szafki.

2.      Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.

3.      Dyrektor ani żaden inny organ szkolny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

4.      W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół. W przypadku przeszukania szafki przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§5. Postanowienia końcowe

1.      Z Regulaminem zapoznają się rodzice i uczniowie w każdym roku szkolnym.

2.      Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.      Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.      W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy oświatowe.

Dyrektor

Alicja Biegańska

                                                                       Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2018 r.

Additional information

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech